Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Sklep internetowy FERRANTI, działający pod adresem www.ferranti.pl, prowadzony jest przez firmę: FERRANTI TOMASZ KUBERA z siedzibą w miejscowości Słupia pod Bralinem, nr 107, 63-642 Perzów, NIP 6191300666, REGON 932277674.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę FERRANTI TOMASZ KUBERA, z siedzibą w miejscowości Słupia pod Bralinem, nr 107, 63-642 Perzów za pośrednictwem sklepu internetowego www.ferranti.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez powyższą firmę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy regulamin należy stosować odpowiednio do umów zawieranych za pośrednictwem aukcyjnych portali internetowych, typu allegro.pl. Niniejszy regulamin w odniesieniu do tych portali zastosowanie ma w zakresie w jakim nie narusza on postanowień regulaminu tych portali. Stosowanie określenia w dalszej części regulaminu Sklep ma zastosowanie tak do domen internetowych Sklepu jak także do właściwych aukcyjnych portali internetowych.
 4. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym firmy FERRANTI są fabrycznie nowe i zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.
 5. W przypadku produktu, który nie jest produktem fabrycznie nowym zostanie zamieszczona stosowna informacja w jego opisie.
 6. Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest zawsze dowód zakupu w postaci paragonu lub faktura VAT, która zostanie wystawiona na żądanie Kupującego. Paragon lub faktura VAT będą doręczane razem z towarem.
 7. Określenia Sprzedający i Sklep oraz Klient i Zamawiający w niniejszym Regulaminie mogą być używane zamiennie.

 

1 Definicje

 

 1. Dane Osobowe– zgromadzone w trakcie Rejestracji na stronie internetowej www.ferranti.pl informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę FERRANTI w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści zawieranej Umowy, jej zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług. Dane osobowe przetwarzane są także dla prowadzenia obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody.
 2. Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną, która polega na dostarczeniu Klientowi przez Sklep, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu:
 4. firmę kurierską;
 5. transport własny Sprzedawcy;
 6. operatora pocztowego.
 7. Hasło– oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych bądź innych wybranych przez Klienta znaków podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym. Znaki wykorzystywane są w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 8. Klient –pojęcie „Klient” odnosi się do podmiotu, któremu zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 9. Konsument –pojęcie „Konsument” odnosi się do osoby fizycznej, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej. Czynność prawna nie powinna być bezpośrednio związana działalnością gospodarczą lub zawodową Konsumenta.
 10. Konto klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel. Panel na rzecz Klienta zostaje uruchomiony przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta poprawnej Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 11. Koszyk– narzędzie informatyczne dostępne w ramach strony internetowej: www.ferranti.pl. Koszyk umożliwia Klientowi składanie ofert na wybrane przez niego Produkty, jakie zamierza zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia. Zgodnie z systemem rezerwacji oferowanych produktów, po wyborze zaprezentowanego przez firmę Ferranti Produktu następuje jego automatyczna rezerwacja na czas wskazany każdorazowo w ramach powyższego Serwisu. W przypadku niezłożenia oferty w tym czasie, produkt jest automatycznie usuwany z Koszyka.
 12. Login – zostaje ustalony przez Klienta i oznacza jego indywidualną nazwę. Login składa się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych. Wymagany jest wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 13. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.
 14. Pliki cookies– dane informatyczne, w szczególności są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Jeżeli Klient chce pozyskać więcej informacji o plikach cookies oraz zasadach ich działania, należy wejść w zakładkę Polityka prywatności/Ochrona danych osobowych lub w zakładkę Polityka cookies na stronie internetowej ferranti.pl
 15. Produkt– towar będący przedmiotem sprzedaży w ramach Kampanii Sprzedażowej prowadzonej przez firmę FERRANTI. Kampania Sprzedażowa przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 16. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 17. Regulamin– oznacza niniejszy regulamin.
 18. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie przez Klienta. Rejestracja jest wymagana, by nabyć możliwość korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 19. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: SŁUPIA POD BRALINEM nr 107, 63-642 PERZÓW.
 20. Sprzedawca – oznacza firmę FERRANTI TOMASZ KUBERA z siedzibą w miejscowości Słupia pod Bralinem, nr 107, 63-642 Perzów, NIP 6191300666, REGON 932277674., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: ferranti.sklep@gmail.com, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 21. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie WWW.FERRANTI.PL.
 22. Towar– oznacza produkt wystawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, który może zostać przedmiotem Umowy sprzedaży.
 23. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie, które pozwala Użytkownikowi lub Sprzedawcy przechowywać informacje kierowane osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 24. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedającym, na zasadach, które zostały określone w niniejszym Regulaminie.
 25. Użytkownik– osoba pełnoletnia., która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w sklepie internetowym zawarła z firmą FERRANTI Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto.

 

2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, bądź uprawniony jest on do ich wykorzystania na podstawie stosownego stosunku prawnego (umowa dzierżawy, licencja, itp.). Korzystanie z powyższych praw może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy. Zgoda wyrażona przez Sprzedawcę musi być pisemna.
 2. Wszystkie informacje, które dotyczą prezentowanych przez Sprzedawcę Towarów, w tym w szczególności różnego rodzaju katalogi, foldery, broszury, inne materiały o charakterze informacyjnym lub reklamowym stanowią wyłączną własność Sklepu (Sprzedającego) bądź innych podmiotów. Zabrania się ich powielania, a także wykorzystywania w celach innych niż zawarcie umowy ze Sprzedającym.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 4. Sprzedawca na stronie Internetowej www.ferranti.pl stosuje mechanizm plików „cookies” tzw. ciasteczek. Korzystanie przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane jest dzięki plikom „Cookies” przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie ciasteczek na stronie Internetowej Sklepu ma przede wszystkim na celu poprawne i prawidłowe działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Powyższy mechanizm nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz w żadnym stopniu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdemu Klientowi, który nie godzi się na powyższe, przysługuje prawo odmowy akceptacji plików „Cookies”. Klient może w każdej chwili wyłączyć mechanizm „cookies” przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Jednakże Sprzedawca podkreśla fakt, że wyłączenie plików „cookies” może spowodować znaczne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu całkowicie.
 5. Warunkiem koniecznym w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich, w tym w szczególności naruszająca prawa Sprzedawcy.

 

3 Rejestracja

 

 1. W celu utworzenia i korzystania z Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta przez Użytkownika w zakresie świadczonych przez firmę FERRANTI bezpłatnych usług jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie
 4. Firma FERRANTI może uzależnić rejestrację na stronie: ferranti.pl lub korzystanie z Konta Klienta od uwiarygodnienia Danych Klienta.
 5. Rejestracja nie jest konieczna, do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Jednakże brak rejestracji nie zwalania Kupującego w żaden sposób z obowiązku podania niezbędnych i prawdziwych danych, które są wymagane do rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 6. Klient, który chce założyć Konto w Sklepie Internetowym musi dokonać Rejestracji. W celu zarejestrowania się niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Wypełniony formularz rejestracyjny należy następnie przesłać drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybranie odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 7. Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala indywidualne Hasło. Wypełnienie oznaczonych pól jest wymagane celem prawidłowej Rejestracji.
 8. Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Serwisu firmy Ferranti” Klient tym samym potwierdza, że przeczytał, zrozumiał oraz zaakceptował wszystkie warunki niniejszego Regulaminu, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 9. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, Sprzedawca zobowiązany jest wyraźnie poinformować go o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 10. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Klient może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Cofnięcie zgody przez Klienta może odbyć się np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej. Klientowi służy prawo żądania, w formie wyżej wskazanej, usunięcia danych jak również ich zmiany.
 11. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie dokonania Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Tym samym Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

4 Zamówienia

 

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, a jedynie zaproszenie do zwarcia Umowy i są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Zawartość sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu ferranti.pl lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podstawowym warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, podanie wymaganych danych oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Warunkiem otrzymania przez Klienta zamówionego Towaru jest podanie wymaganych, poprawnych danych osobowych Zamawiającego. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail pozwala na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 4. W szczególności danymi niezbędnymi do podania w celu złożenia zamówienia są:
 5. a) dane osobowe zamawiającego,
 6. b) określenie formy płatności oraz
 7. c) sposobu dostawy towaru.

Powyższe dane należy przesłać do informacji  Sklepu – zgodnie z wybraną formą zamówienia.

 1. Dane osobowe, które należy podać przy składaniu zamówienia, są następujące:
 • imię,
 • nazwisko,
 • ulica (o ile występuje),
 • nr budynku,
 • nr lokalu (o ile występuje),
 • kod pocztowy wraz z pocztą,
 • miejscowość,
 • poczta,
 • telefon zamawiającego,
 • telefon dla kuriera (o ile jest inny niż Kupującego),
 • dane dostawy (o ile są inne niż Kupującego),
 • adres e-mail.
 1. Klient, który chce złożyć zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje swoje zamówienie poprzez wybranie odpowiedniego Towaru, którym jest zainteresowany. W celu dodania Towaru do zamówienia należy wybrać polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy dokonania płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. W celu dokonania zamówienia należy wybrać na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Przed każdą wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest zawsze informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 2. Klient, który złożył zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, musi przesłać je na adres e-mail, który został wskazany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient zobowiązany jest do tego, aby w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy podał podstawowe informacje, a w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
 3. W wyniku złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej e-mail, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej FORMULARZ ZAMÓWIENIA. Formularz zamówienia zawiera potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Powyższe potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie numeru zamówienia, określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy, a także informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawartą  Umową sprzedaży.
 4. Wiadomości od Sprzedawcy, o których mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu zawierają informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar.
 5. Na podstawie przesłanych przez Sprzedawcę informacji oraz formularza zamówienia Klient może złożyć zamówienie. W tym celu należy przesłać wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy, w której Klient wskaże wybraną przez siebie formę płatności oraz sposób Dostawy, a także dane o których mowa w pkt. 4 i 5 niniejszego paragrafu. Przesłanie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego regulaminu, a także jest oświadczeniem Klienta o dokonaniu zakupu i zaistnieniem obowiązku zapłaty.
 6. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi o istotnych postanowieniach zawieranej umowy. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Złożenie zamówienia nie jest jednak równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie Zamawiającemu/ Klientowi stosownej informacji o nadaniu odpowiedniego statusu.
 7. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w  § 4 pkt.11 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia następujących przypadków (powyższe przypadki mogą wystąpić łącznie bądź pojedynczo):

 

 1. w razie niewypełnienia lub niepoprawnego wypełnienia formularza zamówienia,
 2. jeżeli zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych,
 3. jeżeli zaistniały inne obiektywne przyczyny, dla których realizacja zamówienia nie jest możliwa,
 4. w zamówieniu nie zostały podane wszystkie wymagane regulaminem dane,
 5. w wypadku braku możliwości potwierdzenia rzetelności zamówienia lub Kupującego.

 

 1. Sklep dołoży wszelkich starań, aby opisy Towarów oraz zdjęcia umieszczone w Sklepie internetowym były zgodne z rzeczywistością, a oferta prezentowana przez Sprzedającego aktualizowana była na bieżąco oraz sporządzana z należytą starannością.
 2. Sprzedający zastrzega sobie, że z uwagi na specyfikę produktu, jako wykonywanego na indywidualne zamówienie (każdorazowo ręcznie i pod indywidualne zamówienie klienta), rzeczywiste parametry produktu mogą nieznacznie odbiegać od podanych w Sklepie. Dopuszczalne odstępstwa określa się na +/- 5% i spowodowane są one specyfiką produktu. Nadto zaznacza się, że różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej, jak także z różnic pomiędzy partiami produkcyjnymi, nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.
 3. Warunki realizacji zamówień o charakterze nietypowym są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 4. Wszystkie oznaczenia produktów oraz ich nazwy użyte są przez Sprzedającego w celach identyfikacyjnych. Oznaczenia produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym zostało udzielone prawo ochronne.

 

5 Dostawa

 

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych, a jego rozpoczęcie następuje od dnia zawarcia Umowy. Termin realizacji dostawy wynosi od 60 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin realizacji dostawy podany jest na karcie każdego produktu. Termin realizacji dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem transportu własnego, przy użyciu operatora pocztowego bądź za pośrednictwem innego podmiotu trzeciego na adres, który został wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 5. Sposób transportu, o którym jest mowa w ust. 4, o ile nie umożliwiono Klientowi opcji wyboru w Sklepie, pozostaje w wyłącznej decyzyjności Sklepu.
 6. W dniu wysłania zamówionego Towaru do Klienta przekazywana jest telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Zaznacza się, że szkody powstałe w trakcie transportu rozpatrywane są przede wszystkim przez podmiot dostarczający, a nie samego Sprzedawcę – z wyłączeniem wypadków transportu własnego Sprzedawcy. Kupujący w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania przy dostawie winien spisać protokół szkody przy osobie dostarczającej. W wypadku dostawy kurierem Sprzedawca zobligowany jest przedstawić kurierowi dowód na powstanie szkody w trakcie transportu. W związku z tym możliwe jest, że w przypadku nie okazania protokołu reklamacja nie zostanie uznana.
 8. Informujemy nadto, iż zgodnie z art. 545 Kodeksu cywilnego Kupujący powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju. W razie jakichkolwiek uszkodzeń lub ubytków przesyłki bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny celem wyjaśnienia sprawy. Ponadto Informujemy, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, zalecamy przesłanie kopii tego dokumentu na wskazany na wstępie adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 10. Faktura VAT wystawiana jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, w uzgodnionym terminie, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 12. Odbiór zamówionego Towaru musi zostać potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy przez Kupującego.

 

6 Płatności

 

 1. Wszystkie ceny, które zamieszczane są przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 2. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią zawsze ceny brutto. Wskazane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawartą ze Sprzedającym Umową sprzedaży. O wszystkich dodatkowych kosztach Klient każdorazowo będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 3. Cena wskazana przy każdym prezentowanym Towarze jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do Cena ta jest wiążąca zarówno dla Kupującego jak i Sprzedającego.
 4. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od wielkości, formy dostawy, oraz gabarytów przesyłki. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu bądź bezpośrednio u Sprzedającego.
 5. Brak wskazania ceny wysyłki (dostarczenia) określonego produktu oznacza, że dla danego produktu, bądź grupy produktów cena zostanie ustalona indywidualnie zgodnie z ust. 4.
 6. Sprzedawca zastrzega, przy tym, że w wypadku transakcji w których określono, iż przesyłka jest „bezpłatna“ bądź wynosi zero złotych, koszty tej przesyłki obciążają Sklep, a co za tym idzie, w opisanych wypadkach kwota ta nie podlega zwrotowi na rzecz Konsumenta. Tym samym w wypadku zwrotu towaru przez Kupującego, bez uzasadnionej przyczyny, koszty odesłania towaru w takim wypadku pokrywa zawsze Kupujący.
 7. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu ani ich montażu, w przypadku gdy zakupione towary takiego montażu wymagają.
 8. Dostawa towaru nie zawiera usług związanych z podłączeniem, uruchomieniem ani ustawieniem sprzętu wewnątrz mieszkania.
 9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 10. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 11. płatność bramką przelewy 24
 12. system płatności ratalnych obsługiwany przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. płatności za zamówiony Towar).
 13. system płatności ratalnych obsługiwany przez Alior Bank S.A. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Alior Bank S.A. płatności za zamówiony Towar).
 14. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 15. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w określonym przez Sprzedającego terminie, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu , Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności. Sprzedawca może również od umowy odstąpić. W takich przypadkach Sprzedawca poinformuje Klienta o swoich czynnościach na Trwałym nośniku bądź o dodatkowym terminie na dokonanie płatności bądź odstąpieniu od umowy zawartej z Klientem.
 16. W przypadku wyznaczenia dodatkowego terminu płatności przesłana informacja zawierała będzie również informację, że po bezskutecznym upływie wskazanego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności następuje odstąpienie od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

7 Rękojmia

 

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru, który jest pozbawiony wszelkich wad fizycznych i prawnych.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do składania reklamacji z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania przepisów o rękojmi.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 4. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 2. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, a gdy takiego miejsca nie ma w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 6. Sprzedawca prosi Konsumenta o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji. Ponadto Sprzedawca zwraca uwagę, że Kupujący, w wypadku nie dołączenia dowodu zakupu jest zobowiązany wykazać, iż produkt reklamowany nabył od Sprzedawcy.
 7. Zwrotowi jak także naprawie nie podlega nigdy, niezależnie od podmiotu będącego jego nabywcą, towar będący uszkodzonym z winy Kupującego.
 8. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu Rękojmi jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 

8 Reklamacje

 

 1. Reklamacja polega na odstąpieniu przez Konsumenta od umowy sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą albo skierowaniu do Sprzedawcy przez Konsumenta żądania obniżenia ceny towaru, naprawy bądź wymiany towaru na nowy. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 2. Wszystkie reklamacje, które związane są z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest kierować w formie pisemnej  na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 4. Klient ma prawo zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Klient może złożyć Reklamację w formie pisemnej i przesłać ją na adres siedziby Sprzedającego. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zobligowany jest do podania podstawowych danych tj.
 5. a) imię i nazwisko lub nazwę Kupującego,
 6. b) adres zamieszkania,
 7. c) oraz w miarę możliwości zawrzeć opis zaistniałego problemu.

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 1. Zwrotowi nie podlega nigdy, niezależnie od podmiotu będącego jego nabywcą, towar będący uszkodzonym z winy Kupującego.
 2. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez firmę FERRANTI, produkt zostanie zwrócony Klientowi, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 

9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

 1. Klient będący Konsumentem zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Prawo odstąpienia, określone w zdaniu poprzedzającym, nie stosuje się do Klienta, który jest przedsiębiorcą.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży w związku z zawarciem jej na odległość rozpoczyna się od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość . Powyższe oświadczenie winno zostać złożone w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, który został przez niego wskazany. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Sprzedającym Konsument może złożyć również na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 4. Do zachowania terminu, które przysługuje Konsumentowi wystarczy wysłanie powyższego oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca natomiast jest zobligowany do niezwłocznego potwierdzenia Konsumentowi otrzymania formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. W przypadku złożenia przez Konsumenta stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, powyższa oferta przestaje wiązać strony.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym Koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument, który korzystał z przysługującemu mu prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży i wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, to wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca powinien dokonać zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 13. Zaznacza się nadto, że zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Warunkiem odstąpienia od umowy jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania lub montażu, wraz z oryginalnym opakowaniem. Zaznacza się, że kupujący uprawniony jest do zapoznania się z produktem (w tym usunięcia jego opakowania) jednak w sposób możliwie najmniej wpływający i ingerujący w stan tego produktu oraz jego opakowanie. Należy przez powyższe rozumieć, że dokonana ingerencja nie powinna przekraczać zwykłego zarządu. Jednocześnie podkreśla się, że w przypadku zmniejszenia wartości takiego towaru Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za to zmniejszenie.
 15. Sprzedawca prosi Klienta o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, ponieważ dołączenie wskazanych dowodów zakupu może się znacznie przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. Sprzedawca podkreśla, iż w przypadku braku prawnego obowiązku załączenia dokumentu zakupu Kupujący zobowiązany jest w sposób nie budzący żadnych wątpliwości wykazać faktyczne dokonanie zakupu Towaru.
 16. Na mocy art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
 17. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 18. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 19. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 20. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 21. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 22. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 23. h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 24. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

10 Usługi nieodpłatne

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne tj.:
 2. Formularz kontaktowy;
 3. Newsletter;
 4. Prowadzenie Konta Klienta;
 5. Zamieszczanie opinii.
 6. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 8. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 9. Klient może zrezygnować z nieodpłatnej usługi Formularz kontaktowy w każdej chwili. Rezygnacja z Formularza Kontaktowego polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 10. Każdy klient może korzystać z usługi Newsletter. Wystarczy, że Klient wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

 1. Sprzedawca dzięki usłudze Newsletter przesyła, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej. Wiadomości zawierają aktualne informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Sprzedawca przesyła Newsletter do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 2. Każdy Newsletter, który jest kierowany do danych Klientów zawiera przede wszystkim informację o nadawcy, wypełnione pole „temat” w którym wskazana jest treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta, bądź też poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy.
 4. Usługa prowadzenie konta klienta dostępna jest dopiero po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie. Powyższa usługa polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 5. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 6. Sprzedawca umożliwia Klientowi dzięki usłudze zamieszczanie opinii publikację na stronie internetowej Sklepu subiektywnych oraz indywidualnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów prezentowanych przez Sprzedawcę. Publikacja opinii możliwa jest w przypadku posiadania Konta Klienta.
 7. Klient może zrezygnować z usługi zamieszczanie opinii w każdej chwili. Rezygnacja z usługi polega na zaprzestaniu zamieszczania treści swoich opinii przez Klienta na stronie internetowej sklepu.
 8. Sprzedawca ma możliwość zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, jeżeli czynności podjęte przez Klienta działają na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów. Uprawnienie Sprzedawcy dotyczy również naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej sklepu lub innymi działaniami hackerskimi. Sprzedawcy przysługuje prawo zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn przez okres, który jest niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca informuje Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 

 1. Klient w momencie zamieszczenia treści oraz udostępniając je, dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania tych treści. Zamieszczane przez Klienta treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy. Tym samym  nie powinny być utożsamiane w żaden sposób z jego działalnością. Sprzedawca nie jest autorem ani dostawcą zamieszczanych treści. W takim przypadku jest  jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Właściciel odpowiada jedynie za własne treści  zamieszczane na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści tylko wtedy gdy otrzyma on stosowne powiadomienie.
 3. Klient oświadcza, że:
 4. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
 5. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 6. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 7. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Klient nie jest uprawniony do:
 9. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
 10. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 11. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, treści które mogłyby w szczególności:
 12. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 13. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 14. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
 15. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
 16. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 17. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 18. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

 

12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 

 1. W przypadku, gdy Klient, inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu powyższych praw.
 2. Sprzedawca w chwili otrzymania powiadomienia o potencjalnym naruszeniu praw, musi podjąć niezwłoczne działania, które mają na celu sprawdzenie zasadności powiadomienia o naruszeniu.

 

13 Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedającego, tj. firma FERRANTI TOMASZ KUBERKA, SŁUPIA, 107. 63 -642 PERZÓW.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, zmienione następnie w trakcie korzystania z Serwisu, muszą być prawdziwie, a dane umieszczone w ramach Konta muszą być zgodne z prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów tylko w celach podstawowych tj.: realizacja zamówień, świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Gromadzone dane przez Sprzedającego są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dane osobowe, które zostały umieszczone w bazie danych Sklepu przez Sprzedającego są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie mogą zostać udostępnione innym podmiotom.
 7. Dane osobowe Klienta przekazywane są Sprzedawcy dobrowolnie. Sprzedawca zastrzega jednak, iż nie podanie wymaganych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację jak i założenie Konta Klienta. Ponadto uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia złożonego przez Klienta, w przypadku złożenia zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 8. Każdy Użytkownik, który przekaże swoje dane osobowe Sprzedawcy, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich. Kolejnym prawem przysługującym Użytkownikowi jest prawo żądania od Sprzedawcy usunięcia jego danych osobowych. Użytkownik, który chce skorzystać z powyższego przysługującemu mu prawa, musi wysłać do Sprzedającego wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Sprzedającego albo wysłać do Sprzedającego list na wskazany adres siedziby.
 9. W przypadku usunięcia Konta przez Klienta Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Klienta z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta. Sprzedawca usunie jednakże wszelkie dane które nie są niezbędne celowi określonemu w zdaniu poprzedzającym.
 10. Podstawowym zadaniem Sprzedawcy jest ochrona przekazanych mu danych osobowych Klientów. Sprzedawca dokłada również wszelkich starań w celu zabezpieczenia powyższych danych  przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem przez inny podmiot.
 11. Dane osobowe Klientów, które zostały umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie dla jego potrzeb i nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem zapisów ust. 10 do 13 a także wyraźnej zgody Klienta na przekazanie jego danych innym podmiotom.
 12. Sprzedawca może przekazać dane osobowe Klienta Dostawcy jedynie w niezbędnym zakresie do realizacji Dostawy.
 13. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego również w celu informowania Kupującego o nowych towarach, promocjach, i usługach dostępnych w sklepie (newsletter).
 14. W przypadku, gdy klient wybierze płatność poprzez system przelewy 24, jego dane osobowe są przekazywane w niezbędnym zakresie dla realizacji płatności spółce Krajowej DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.
 15. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ratalny, jego dane osobowe są przekazywane w niezbędnym zakresie dla realizacji płatności przez ALIOR BANK S.A. ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178
  REGON:141387142, NIP: 1070010731, Kapitał zakładowy: 1 292 636 240 zł (opłacony w całości).
 16. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ratalny, jego dane osobowe są przekazywane w niezbędnym zakresie dla realizacji płatności przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.
 17. Administratorami danych w wypadkach wskazanych powyżej są podmioty wskazane w tych ustępach.
  Sprzedawca, na życzenie Klienta, może pośredniczyć w przekazaniu żądania danych Klienta z baz tych danych podmiotów.

 

14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 

 1. Prawo rozwiązania umowy przysługuje zarówno Klientowi, jak i Sprzedawcy. Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny. Z zastrzeżeniem jednak zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę Klientowi o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej, który został wskazany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

15 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki fiskalnego dowodu zakupu.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
 4. a) wydrukowanie,
 5. b) zapisanie na nośniku,
 6. c) pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 7. Umowy zawierane przez firmę FERRANTI zawierane są w języku polskim.
 8. Jeżeli w regulaminie nie postanowiono inaczej, bądź nie wynika to wprost z innych przepisów prawa, wszelka korespondencja, która wywołuje skutki prawne, powinna odbywać się w formie papierowej za pośrednictwem listów poleconych.
 9. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 10. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.
 11. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.
 12. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Kupujący może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).”… jeżeli strona, której doręczono odpis wniosku, oświadczy, że nie zgadza się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący zwraca wniosek wnioskodawcy, informując o przyczynie zwrotu.” Ponadto każdy Klient może korzystać ze swoich uprawnień odnoszących się do  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji czy też dochodzenia roszczeń. W takim przypadku Klient może skorzystać z mediacji. Listy stałych mediatorów, a także istniejących ośrodków, które specjalizują się w sprawach mediacyjnych przekazywane oraz udostępniane są przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient, który jest Konsumentem ma prawo korzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu a także informacji o wprowadzonych zmianach. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §15 Regulaminu.
 14. Firma Ferranti informuje, że korzystanie z Serwisu Sklepu internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego pod wskazanym numerem przez Sprzedającego, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z których korzysta Użytkownik.
 15. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 16. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@gmail.com.
 17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem …… r.
 18. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.ferranti.pl
 19. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą zarówno Sprzedającego i              Kupującego.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach    konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy                powszechnie obowiązującego prawa.

 

Szukaj FERRANTI
Udostępnij:
Profile: