Polityka prywatności

Przez korzystanie z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na używanie plików „Cookiem” tzw. Ciasteczek zgodnie z poniższą Polityką Prywatności. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie przez naszą firmę powyższych plików należy zmienić ustawienia w swojej przeglądarce lub należy opuścić powyższą stronę internetową.

 

I    Postanowienia ogólne

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma FERRANTI TOMASZ KUBERA z siedzibą w miejscowości Słupia pod Bralinem, nr 107, 63-642 Perzów, prowadząca działalność     gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6191300666 REGON 932277674 , adres poczty elektronicznej: sklep@gmail.com – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator danych osobowych Sklepu Internetowego dokłada szczególnej staranności w celu zapewnienia ochrony interesów osób, których powyższe dane dotyczą. Administrator w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Ciasteczka zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Pliki „cookies” są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Dane pozyskiwane przez Sprzedającego są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Firma Ferreanti szanuje prywatność swoich użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Zabezpieczenie danych jest bardzo ważne dla firmy Ferranti, dlatego dane gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach. Pliki Cookies nie mają dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Ciasteczka nie śledzą aktywności Użytkownika, którą następnie wykonuje po opuszczeniu naszej strony internetowej.

 

II Cel i zakres zbierania danych

 

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
 2. Pliki „Cookies” wykorzystywane są przede wszystkim w takich celach jak:
 3. a) łatwa, szybka oraz bezproblemowa obsługa strony internetowej,
 4. b) zbieranie anonimowych statystyk, które pozwalają naszej firmie lepiej zrozumieć w jaki sposób Odbiorcy używają naszych stron,
 5. c) pomagają w poprawieniu i ulepszeniu zawartości strony internetowej
 6. d) wskazują w jaki sposób lepiej dopasować treści oraz reklamy dostępne na naszej stronie internetowej do Państwa oczekiwań, a także zainteresowań.
 7. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator jest zobowiązany do przekazania zebranych danych osobowych Klientów tylko w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W zakresie, który został wskazany Administratorem tych danych z momentem ich przekazania określonemu podmiotowi staje się także ten podmiot. Zasady dotyczące przechowywania i wykorzystywania danych znajdują się na stronach internetowych tych podmiotów. Zasady innych podmiotów dotyczące przechowywania oraz wykorzystania danych osobowych Klienta są także udostępniane na każde żądanie Usługobiorcy (Klienta).

 

III  Cookies i dane eksploatacyjne

 

 1. Usługodawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu. Ciasteczko (ang. Cookies) zazwyczaj zawiera podstawowe informacje tj. nazwę strony internetowej, która jest odwiedzana przez Użytkownika, a także przypadkowo wygenerowany numer, którego zadaniem jest identyfikacja przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze strona internetowa. Pliki „Cookies” to bardzo małe pliki tekstowe, które są zapisywane na  komputerze, tablecie lub smartphonie Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Mechanizm Cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Klientach Sklepu. Włączenie mechanizmu Cookies jest czynnością niezbędną, aby móc korzystać z Konta Klienta oraz Formularza Zamówienia, gdyż właśnie na jego podstawie działa mechanizm sesji zalogowanego do Konta Klienta oraz składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia. Usługobiorca ma również możliwość uniemożliwienia zapisywania plików Cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednią zmianę ustawień własnej przeglądarki internetowej.
 2. Administrator może przetwarzać za pomocą Google Analytics następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne):
 3. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient.
 4. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 5. Informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

IV    Podstawa przetwarzania danych

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolna.  Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

– osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
–  jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

– jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

V  Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo kontrolowania przetwarzania danych, w zakresie którym jego dotyczą. Prawo do kontroli danych zawartych w zbiorze danych Administratora, odnosi się przede wszystkim do prawa:

–    żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres:ferranti.sklep@gmail.com.
 2. W wypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 3 należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym podmiotem lub Usługodawcą. Wówczas należy wyraźnie wskazać jakiego zakresu oraz jakich podmiotów dotyczyć ma usunięcie danych. Usługodawca dopuszcza również możliwość, iż usunięcie danych dotyczyć może wszystkich podmiotów, którym Usługodawca je udostępnił na podstawie regulaminu Sklepu lub niniejszego dokumentu.

 

VI Postanowienia końcowe

 

 1. W Sklepie Internetowym mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator podkreśla, aby Użytkownik po przejściu na inne strony internetowe, zapoznał się z Polityką Prywatności obowiązującą na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego firmy Ferranti.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych stosowną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator zabezpiecza przede wszystkim dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 4. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 5. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego login-u i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Szukaj FERRANTI
Udostępnij:
Profile: